Математика Плюс
Помагало по математика и информатика.
Одобрено от Министерството на образованието и науката
за класна и извънкласна работа


Последни новини | За списанието | Редакционна колегия | За автори
Абонамент | Архив | Полезни връзки | Контакт


Абонамент за 2017 г.
Информационно писмо в PDF-формат

ВУЗФ – Университет по финанси,
бизнес и предприемачество
1618, София, ул. Гусла 1
тел.. + 359 2 40 15 815
e-mail: r_petrova@vuzf.bg
  VUZF – University of Finance,
Business and Entrepreneurs
1618, Sofia, 1 Gusla str.
tel. int. + 359 2 40 15 815
e-mail: r_petrova@vuzf.bg


Уважаеми читатели,

Списание "Математика плюс" се списва и издава със съдействието на изявени учители, изтъкнати университетски преподаватели и учени от страната и чужбина в областта на математиката, икономиката, финансите, бизнеса, информатиката. То е одобрено от МОН като помагало за класна и извънкласна работа. И през учебната 2016/2017 г. ще бъдат поддържани рубриките: Национален конкурс Издирване на таланти в областта на математиката уМ+ – за ученици от 4, 5, 6 и 7 клас, Ако кандидатствате във ВУЗ – подготовка и теми от основните ВУЗ; Подготовка за външно оценяване и зрелостни изпити. Място ще бъде отделяно за конкурси, олимпиади и състезания за ученици, учители и студенти, ще се публикуват статии от български и чуждестранни автори, които насочват към тънкости в икономиката и математиката, решаването на задачи, приложенията на математиката и информатиката във финансите и бизнеса.

С настоящото писмо Ви даваме възможност, ако желаете, да участвате в абонаментната кампания за 2017 г. Вие от своя страна бихте могли да привлечете Ваши колеги или близки. Става въпрос за извършване на колективни абонаменти (поне 10) във Вашето училище или Университет. Информираме Ви, че в пощенските клонове цената на годишен абонамент е 28 лв. и каталожният номер на списанието е 1467. Цената на индивидуален абонамент чрез редакцията е 24 лв. Чрез колективния абонамент, в който Ви предлагаме да се включите, са осигурени отстъпки. В редакцията трябва да пристигат чрез пощенски запис по 20 лв. на абонамент. Отстъпката от 4 лв. е за извършващите абонамента (т.е. за Вас или Вашите колеги). Разходите за пощенските записи, както и всички разходи, които се налага да извършите при организацията на абонаментната кампания, са за сметка на редакцията и следва да ги приспаднете и задържите от сумата 20 лв.

Преди изпращане на суми с пощенски запис, моля, направете заявка и уточнение на следния телефон: 0888 438 437. Моля, при попълване на пощенския запис да посочвате трите имена и точния адрес с пощенския код на лицето, което ще получава списанията!

Възможни са и преводи по банков път при цена на годишен абонамент 24 лв. на следната банкова сметка:

Математика плюс Х ЕООД
IBAN BG68STSA93 00000 168 3465
BIC STSABGSF
„БАНКА ДСК” ЕАД, клон Гео Милев

Допълнително трябва да позвъните, за да посочите адрес за получаване на списанията.

Ако имате въпроси, можете да ползвате телефон 0888 438 437. Срок за приключване на кампанията и изпращане на набраните суми е 31 януари 2017 г. Моля, информирайте за горното и Вашите колеги. В случай на закъснение, дайте информация на горния телефон. Възможен е и абонамент само за бр.1 и 2/2017 г. при цени, намалени съответно наполовина.

Благодарим Ви за съдействието!
Редколегия на сп. Математика плюс