Условия за ползване

„Математика Плюс“

Моля, прочетете внимателно настоящите Условия, преди да ползвате сайта. Те имат силата на договор между вас и издателство „Архимед”, чието спазване ви дава право да ползвате услугите на сайта за лични и некомерсиални цели. Чрез достъпа до интернет страницата вие се съгласявате да спазвате настоящите общи условия и всички последващи промени в тях.

В случай че не сте съгласни с описаните по-долу общи условия, молим да напуснете настоящия сайт.

  1. Общи положения

Издателство „Архимед” (наричан по-нататък за краткост „Архимед“) работи съвместно с  „Асоциация за развитие на образованието“ за издаването на списанието „Математика плюс“!

Настоящите общи условия уреждат отношенията между „Архимед“ и всяко лице – юридическо или физическо (наричано по-нататък за краткост Потребител), което посещава интернет страницата на издателството или страниците на неговите издания за ползване на информация и услуги (наричани по-долу за краткост Услугите), предоставяни чрез интернет страниците, собственост на „Архимед“ (наричани по-долу за краткост Страницата).

  1. Условия за ползване

С отварянето на който и да е линк (хиперлинк) на страницата или ползване на услугите потребителят декларира, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите общи условия, техните актуализации, както и всички други условия, поставени от българското и международното законодателства.

  1. Авторски права

Всички права върху съдържанието на страницата, която посещавате, са запазени. Ползването на материали, услуги или части от тях може да стане само след получаването на изрично писмено съгласие от „Архимед“. Нерегламентираното им ползване ще бъде преследвано по граждански, административен и наказателно-правен ред в съответствие с действащото българско законодателство.

  1. Регистрация, достъп до системата и сигурност

Потребителят предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана по-нататък с общото наименование Лични данни). При промяна в личните данни той незабавно следва да актуализира своя потребителски профил.

Потребителят получава желаните от него име и парола за достъп до услугите на „Архимед“ след извършване на регистрация.

В случай на загубване (забравяне) на паролата „Архимед“ ще генерира автоматично и ще изпрати нова парола на регистрираната от потребителя електронна поща.

Отговорността за спазване на конфиденциалността на полученото потребителско име и парола е на потребителя. Той е изцяло отговорен и за всички дейности и услуги, достъпът до които се извършва с неговото потребителско име и парола.

Потребителят се задължава да прекратява достъпа до услугите (изход от системата) в края на всяка сесия.

Потребителят се съгласява да уведоми незабавно „Архимед“ за всяко неоторизирано използване на потребителското име и парола или за всяко друго нарушаване на сигурността, за които е научил.

„Архимед“ си запазва правото да откаже регистрацията на профил и предоставянето на достъп, ако прецени, че не са спазени настоящите общи условия.

„Архимед“ си запазва правото да предоставя данни за самоличността на потребителя на трети лица, които предявят претенции за нарушаване на техни лични права чрез съобщение на потребителя.

„Архимед“ не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване разпоредбите на настоящата точка.

  1. Прекратяване на достъп

„Архимед“ има право едностранно и без предизвестие да прекрати достъпа до предоставяни услуги, ако:

– потребителят накърнява доброто име на „Архимед“, използва текстове с нецензурно или обидно съдържание, прокламира и разпространява религиозни, верски или политически идеи;

– при установена некоректност в данните на потребителя;

– при основателни съмнения за нарушаване на настоящите общи условия;

– при нарушаване на действащото законодателство или застрашаване на работоспособността на програмните и техническите средства, чрез които се предоставят услугите.

„Архимед“ има право да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.

„Архимед“ си запазва правото да изтрие създаден от потребителя профил, който не е използван в продължение на три месеца и няма активни услуги.

  1. Конфиденциалност

„Архимед“ се задължава да не разгласява без предварително съгласие създадени потребителски имена и пароли или друга персонална информация на потребителя, освен ако не бъде изисквана по силата на действащите нормативни разпоредби. Приемайки настоящите общи условия, потребителят се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от „Архимед“ по електронен път.

„Архимед“ може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, както и за целите на директния маркетинг. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. При нежелание тези данни да бъдат ползвани за целите на директния маркетинг потребителят следва да уведоми писмено „Архимед“.

  1. Ограничаване на отговорността

„Архимед“ не носи отговорност за щети, вкл. загуби, пропуснати ползи и други, причинени на потребителя в резултат от ползване на услугите, както и за невъзможността или неспособността на потребителя да ползва всяка една отделна услуга.

„Архимед“ не носи отговорност за последиците или евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на страницата. Цялата налична информация се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство без гаранция от страна на „Архимед“ за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

„Архимед“ се старае да поддържа вярна и точна информация, без да гарантира, че не са възможни грешки и пропуски.

„Архимед“ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на тази страница или за информацията, съдържаща се в други страници, към които съдържа препратки/линкове настоящата страница.

„Архимед“ не носи отговорност при нарушаване на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори, интернет или телекомуникационни връзки в и/или извън страната, в резултат на което потребителят не може да ползва отчасти или напълно предоставяните услуги.

„Архимед“ има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нерегламентирана употреба на услугите на страницата и/или нарушение на тези общи условия.

  1. Други условия

„Архимед“ си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта заедно със съобщение за промените.

„Архимед“ има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предизвестие.

„Архимед“ си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начина за ползване.

Рекламодателят е единствено и изцяло отговорен за съдържанието и ползването на запазени марки, текст и илюстрации във всички реклами, публикувани на страницата.

За всички неуредени с настоящите общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия са приети с решение на директора на „Архимед“ и влизат в сила от 01.04.2021 г.